Zakres wykonywanych czynności:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz ewidencji pomocniczych (ewidencji środków trwałych i wynagrodzeń, rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, ewidencji obrotu magazynowego i in.).
 • Nanoszenie dekretacji, zatwierdzanie księgowań i przechowywanie źródłowych dokumentów księgowych.
 • Nadzór i kontrola merytoryczna dokumentacji księgowej.
 • Przygotowywanie oraz dostarczanie do urzędów obowiązkowych i dodatkowych deklaracji i sprawozdań (VAT, CIT, PIT, INTRASTAT) oraz reprezentacja klienta w kontaktach
  z urzędnikami.
 • Sporządzanie i odbiór wniosków o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH, INFORMACJE DODATKOWE) zgodnie
  z polskimi standardami rachunkowości, jak również według standardów międzynarodowych.
 • Cykliczna kontrola rozliczeń klienta zarówno wobec instytucji skarbowych, i wobec kontrahentów (windykacja należności).
 • Prowadzenie w imieniu klienta ewidencji pomocniczych (raporty kasowe, bankowe, inne).
 • Przygotowanie i opracowanie, według uzgodnień, standardowej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia i wypowiadania umów o pracę.
 • Obliczanie miesięcznych pensji, wraz z kumulacją indywidualnych kart płac, sporządzanie list płacowych.
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek za podatek dochodowy i składek na ZUS.
 • Obliczanie wszelkich świadczeń wypłacanych przez pracodawcę w imieniu ZUSu.
 • Przygotowywanie miesięcznych sprawozdań o zobowiązaniach z tyt. podatków i ZUS (DRA,RNA,ZUA,ZWUA i in.).
 • Przygotowywanie miesięcznych informacji o liście płac, wraz z przekazami bankowymi do urzędów.
 • Przygotowywanie i składanie w urzędach rocznych rozliczeń podatkowych i obliczanie rocznych zobowiązań podatkowych.
 • Zastępstwo podczas kontroli przeprowadzanych przez organy skarbowe i ZUS
 • Opracowywanie wniosków kredytowych.
 • Sporządzanie analiz finansowych przedsiębiorstwa.
 • Prowadzenie ewidencji transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo.
 • Przygotowywanie planów kont, opracowywanie polityki rachunkowości.
 • Opracowywanie instrukcji i regulaminów oraz dokumentacji wymaganej przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
 • Sporządzanie sprawozdawczości GUS, NBP i innych.
 • Inne usługi w zależności od potrzeb klienta.

Rodzaje świadczonych usług

Zapoznaj się z ofertą świadczonych przez nas usług

© Copyright 2019 Vept Consulting - All Rights Reserved